برگزارکنندگان

مسئولین کنفرانس

دکتر غلامرضا گودرزی
استاد دانشگاه امام صادق

دکتر عزت الله اصغری زاده
دانشیار دانشگاه تهران

دکتر علی مروتی
دانشیار دانشگاه یزد

دکتر محمدحسن ملکی
دانشیار دانشگاه قم

دکتر روح الله بیات
دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر افسانه زمانی مقدم
استاد دانشگاه علوم تحقیقات

دبیر کل

دکتر حاکم قاسمی
دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دبیر علمی

دکتر صفر فضلی
دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دبیر اجرایی

دکتر مهدی نصراللهی
هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دکتر سید ابوالحسن نائینی
استاد-رئیس دانشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر مهدی زندیه
دانشیار-معاونت پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر علی اصغر پورعزت
استاد-عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر محسن بهرامی
استاد-عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر وحید احمدی
دانشیار-رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

حامیان علمی کنفرانس

مزایای شرکت در کنفرانس

تاریخ های مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری کنفرانس: 12 شهریور 1398
مهلت ارسال مقالات: 15 مرداد
مهلت ثبت نام  و واریز هزینه هادر کنفرانس: 20 مرداد
تاریخ برگزاری کارگاه: 12 شهریور
مهلت ثبت نام در کارگاه: 20 مرداد